Generalforsamling

Kære GKF'er

Hermed indkaldes til
 Generalforsamling i Gentofte Kunstskøjteløber Forening, mandag d. 7. marts 2016 kl. 17.15 i klublokalet på 1 sal (lok. 26)

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent (og referent)
2. Formandens beretning (kan findes på hjemmesiden og er udsendt skriftligt på mail sammen med indkaldelsen til alle medlemmer)
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
3 b. Fremlæggelse af budget
4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

 • Følgende er på valg:
  • Sigga Husted-Andersen (formand) genopstiller
  • Stephanie Halse (næstformand) genopstiller ikke
  • Henriette Andersen (medlem) genopstiller
  • Helle Bronee (medlem) genopstiller ikke
  • Karsten Bobec (suppleant) genopstiller
  • John Vincent Bjerre-Nielsen (suppleant) genopstiller ikke
 • Ikke på valg:
  • Sanne Colmor (sekretær)
  • Henning Goldbeck (kasserer)
  • Karina Oreskov (medlem)

6. Valg af suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes på gkf@gkf.dk

Formandens beretning kan læses her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

generalforsamling