GKF indkalder til Generalforsamlingen

Mandag d. 16. marts 2015 kl. 17.15 i klublokalet på 1 sal (lok. 26)
Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent (og referent)
2. Formandens beretning (kan findes på hjemmesiden og er
udsendt skriftligt på mail sammen med indkaldelsen til alle
medlemmer).
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
3 b. Fremlæggelse af budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Forslag kan fremsendes på gkf@gkf.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen